© 2018 by Comet Office Co., Ltd.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Google Places Icon
line-icon.png

พัฒนาโครงการ

การลงทุนในธุรกิจสำนักงานให้เช่า

-เป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษาด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ประเภทสำนักงานให้เช่า

-ช่วยประเมินที่ดินและอาคารสำหรับสำนักงาน ประเมินต้นทุน ศึกษาความเป็นไปได้

-ร่วมลงทุน กิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อลดและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ